Hjirby it Ferslach fan de ledegearkomste Feriening fan Doarpsbelang Easterwierrum op woansdei 21 febrewaris 2018 de jûns om 8.00 oere yn “De Tysker”.

Download yn pfd-bestân.