Keatsferiening - Easterwierrum

Keatsferiening Easterwierrum

Kontaktpersoan:
Albert Jonker
T: 06 22 25 46 99
E: info@kfeasterwierrum.nl

Wedstriidsaken:
Siebren Koopmans
T: 06 23 21 03 38

I: www.kfeasterwierrum.nl

Fanfarekorps Ons Ideaal - Easterwierrum

Fanfare Ons Ideaal

Fanfare “Ons Ideaal”

Kontaktpersoan:
Watse van der Meer
T: 06 18432236
E: ons.ideaal@gmail.com
F: facebook.com/fanfare.onsideaal
I: www.onsideaal.frl

Doarpsbelang_Logo

Doarpsbelang

Kontaktpersoan:
Stephan Kurpershoek
Doarpsstrjitte  18
9021 CL Easterwierrum
T: 06 23541465
E: doarpsbelang@easterwierrum.nl

BIS_logo_01

Berne Iepenloft Spul

I: www.berneiepenloftspul.nl

Township backgrLogo2

Township Escape

Kontaktpersoan:
Paula Boersma – de Boer
T: 06 33798961
Doarpshûs De Tysker
Skuorrehôfwei 2
9021 CE Easterwierrum
E: code@townshipescape.nl
I:  www.townshipescape.nl

Stichting Begraafplaats Easterwierrum- Easterwierrum

Badmintonferiening
It Hin en Wer

Speelavond: donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in de Tysker.

T: Jan: 058 2501465
T: Tineke: 058 2501516
T: Wieke: 058 2501628
E: lieuwe.wieke@kpnplanet.nl

Stichting Begraafplaats Easterwierrum- Easterwierrum

Toanielferiening Op Nij Foriene

Kontaktpersoan:
Wietske Cnossen
T: 06 52154119

Stichting Begraafplaats Easterwierrum- Easterwierrum

De Zonnebloem

Kontaktpersoan:
Grytsje Galama
T: 056 6602132

Stichting Begraafplaats Easterwierrum- Easterwierrum

Doarpskoar

Kontaktpersoan:
Jan Schotanus
T: 058 2501465

logo-merke-kommisje-easterwierrum

Merkekommisje

Foarsitter:
Edward Terra

Skiuwster:
Nynke Dijkstra

Ponghâlder:
Marie Etta Fopma

Neisitter:
Trudy de Vos
Astrid Miedema-Boersma
Jurjen Zijlstra
Sytse de Vries
Sjoerd Lantinga
Cor de Bakker

Stichting Begraafplaats Easterwierrum- Easterwierrum

Kulturele Kommisje Easterwierrum

Stephan Kurpershoek
T: 06 23541465

Jan Schotanus
Tryntsje van der Meer
Geert Siesling
Enith Geertsma
Jolanda van der Weide

bewust_Grien_logo_01

Bewust Grien Easterwierrum

Kontakt persoan:
Wouter Kramer
T: 06 50473722

I: http://eepurl.com/_DKUH

001.1 Logo Histoaryske Kommisje Easterwierrum 02

Histoaryske Kommisje Easterwierrum

Ynformaasje

Foarsitter en sikretaris:
Stephan Kurpershoek
T: 06 23541465

Vice-Foarsitter en webbehearder:
Meint Miedema
T: 058 2501211

Dokumintaasje en webbehearder/fotograaf:
Geart Siesling
T: 058 2501264

Histoarysk ûndersiker en ferhaleskriuwer:
Nico van der Werf
T: 0566 601281

Algemien bestjoerslid en fotograaf:
Piet Boersma
T: 06 13061803
Thys Eekerk
T: 06 46818102
E-mail bruke foar it stoeren fan berjochten en foto’s bestimd foar de webside.
E: kopij@easterwierrum.nl

Nij logo Fûgelwacht Easterwierrum - Grien-Blauw

Fûgelwacht Easterwierrum

Foarsitter:
Johan Bonekamp
T: 06 226 11 216
E: bouma.h@hetnet.nl

Sekretaris:
Stephan Kurpershoek
T: 06 23541465

Ponghâlder:
Meint Miedema
T: 058 2501211

Neisoarch-koördinator:
Romke Veldman
T: 06 127 03 385

Algemien bestjoerslid:
Thedo van der Wal

Stichting Begraafplaats Easterwierrum- Easterwierrum

Beheerskommisje De Tysker

Kommisjeleden:
Jan Schotanus
T: 058 2501465

Douwe van der Werf
Djoke Reitsma
Hedzer van der Meer
Wietske Veenstra
Carla Aden

Stichting Begraafplaats Easterwierrum- Easterwierrum

Kaarten/Soos

Kontaktpersoan:
Wim Terpstra
E: wim.berber@home.nl
T: 06 50472987

Evert Boersma
T: 058 2501283

Aginda klaverjassen 2019/2020

Stichting Begraafplaats Easterwierrum- Easterwierrum

Frouljes biljerten

Kontaktpersoan:
Djoke Reitsma
T: 058 2501235

Stichting Begraafplaats Easterwierrum- Easterwierrum

Biljerten

Kontaktpersoan:
Piet Boersma
E: pietboersma@outlook.com
T: 06 13061803

Stichting Begraafplaats Easterwierrum- Easterwierrum

50+ Kommisje

Kontaktpersoan:
Edward Terra
T: 0655625532

Oare kommisjeleden:
Stephan Kurpershoek
Peter en Fetsje Zijlstra
Han en Baukje Kroes
 

Stichting Begraafplaats Easterwierrum- Easterwierrum

Doarpskrante kommisje

Trudy de Vos
Geart Siesling
Arie van der Meulen
E: omdealdtoer@easterwierrum.nl

Easterwierrum-NL-homepage-06

IIsklup Easterwierrum

Kontaktpersoan:
Rintsje de Boer

logo-mtv14-bewerkt

MTV14

Tafeltennisvereniging van Mantgum, Easterwierrum en omstreken

Onze trainingsavonden zijn elke woensdag van september tot 1 juni – in de Tysker van Easterwierrum. Van 20.00 tot 21.30/22.00 uur.

Kontaktpersoan:
Johan Vogelzang
T: 058 2894432
E: tafeltennismantgum@gmail.com
I: www.mtv14.wordpress.com

 

Stichting Begraafplaats Easterwierrum- Easterwierrum

Stichting Begraafplaats Easterwierrum (SBE)

Anneke Monsma
T: 058 2501001
E: sbe@easterwierrum.nl
Meer informatie over Stichting Begraafplaats Easterwierrum leest u hier.

Easterwierrum-NL-homepage-06

Aktifiteitenkommisje

Sjoerd Lantinga
06 29363059

Pier Veldman
Jos Tuinier
Tim Houtsma
Trudy de Vos
Tessa Bootsma
Rianne Melein
Wim Terpstra

 

Stichting Begraafplaats Easterwierrum- Easterwierrum

Jeu de boules

Kontaktpersoan:
Hedzer van der Meer T: 058 250 1128

 

Stichting Begraafplaats Easterwierrum- Easterwierrum

Pluktún Easterwierrum

Pietsje Sijbesma
T: 058 2501898

Easterwierrum-NL-homepage-06