BIS 2018

Berne Iepenlofspul

Mear ynformaasje sjoch dan op website www.berneiepenloftspul.nl.

 

 

 

Logo_FreonenSpulwike-300x282

Spulwike – 

Holle Bolle Tsjing!

De spulwike bestiet yn 2019 alwer 47 jier. De spulwike yn 2019 wie fan 15 oant ‘e mei 19 July. 

Kontaktpersoan Spulwike Easterwierrum:

Foarsitter: Sybren Beert de Jong (06-18553797 / easterwierrum@spulwike.frl)
Skriuwster / Ponghâldster: Marije de Vries (06-22379242)

Mear informaasje oer de Spulwike sjoch dan op www.spulwike.frl

Do Komst 2018

Do Komst

Do Bist der op sneon 6 july 2019.

Foar mear informaasje sjoch op  www.dokomst.nl of facebook

 

Slachtemarathon

5e Slachtemarathon

De slachtemarathon fan 2018 is net troch gean. Graach oant sjen op 13 juny 2020.

Klik hjir foar in weromblik – Slachtemarathon

Ynformaasje sjoch webside www.slachtemarathon.frl

TyskerBlues - Easterwierrum

Tyskerblues

Op snein 17 novimber 2019 is de lêste Tyskerblues yn Easterwierrum.

De Bluesbreakers + support-act Bluesduo Frans en Jelle.

Tysker blues

Seal iepen om 16.00 oere , ticht om 21.00 oere. Tagong is fergees!