BIS 2018

Berne Iepenlofspul

Mear ynformaasje sjoch dan op website www.berneiepenloftspul.nl.

 

 

 

Logo_FreonenSpulwike-300x282

Spulwike – 

Holle Bolle Tsjing!

De spulwike bestiet yn 2021 alwer 48 jier. De spulwike yn 2021 wie fan 12 oant ‘e mei 15 July. 

Kontaktpersoan Spulwike Easterwierrum:

Foarsitter: Sanne El van der Vlugt (06-24830316 / easterwierrum@spulwike.frl)

Skriuwster / Ponghâldster: Marije de Vries (06-22379242)

Mear informaasje oer de Spulwike sjoch dan op www.spulwike.frl

Slachtemarathon

5e Slachtemarathon

De slachtemarathon fan 2018 is net troch gean. Graach oant sjen op 13 juny 2020.

Klik hjir foar in weromblik – Slachtemarathon

Ynformaasje sjoch webside www.slachtemarathon.frl

TyskerBlues - Easterwierrum

Tyskerblues

Op snein 17 novimber 2019 is de lêste Tyskerblues yn Easterwierrum.

De Bluesbreakers + support-act Bluesduo Frans en Jelle.

Tysker blues

Seal iepen om 16.00 oere , ticht om 21.00 oere. Tagong is fergees!