OOSTERWIERUM, 11 Febr. De leden van de IJsclub Oosterwierum, hebben na lange jaren zoeken eindelijk de gelegenheid gekregen om in het bezit te komen van een IJsbaan. De heer Tj. de Jong van Mantgum heeft aan de vereeniging een stuk land op De Dille, langs de Leeuwarder-Sneeker trekvaart, verhuurd, waar direct, ten minste wanneer de gemeente eenige subsidie toestaaf met de werkzaamheden kan worden begonnen.

Leeuwarder Nieuwsblad, 12-02-1932
Artikel, Uitgever R. van der Velde (Delpher: Nummer 7103).

OOSTERWIERUM, 11 Febr. Gisteravond hield de ijsclub „Oosterwierum” een buitengewone ledenvergadering, die ten doel had te besluiten tot oprichting van een ijsbaan.
Reeds lang had het bestuur pogingen aangewend om de beschikking te krijgen over een voor dit doel gunstig gelegen terrein, evenwel telkens zonder resultaat hebben de gebr. De Jong van Mantgum een geland op billijke voorwaarden aangeboden. Met bekwamen spoed is door het bestuur een plan van inrichting in gereedheid gebracht.
Nadat de voorzitter bovengenoemd plan met begrooting had toegelicht, werd, na breedvoerige bespreking met algemeene stemmen besloten tot oprichting der baan over te gaan, mits voor de uitvoering der werken van rijk en gemeente een bepaald subsidie kan worden verkregen. Een deel van de benoodigde gelden zal verder moeten worden gevonden uit de opbrengst ener te houden verloting en het plaatsen van rentelooze aandeelen. De vergadering besloot tevens de contributie te verhoogem van ƒ 1 tot ƒ 1.50.

Nieuwsblad van Friesland : Hepkema’s courant, 12-02-1932
ArtikeL, Uitgever J. Hepkema.

OOSTERWIERUM, 13 ApriL Werden voorheen de ijswedstrijden, uitgeschreven door de ijsclub „Oosterwierum” gehouden op de Zwette, dezer dagen is bovengenoemde vereeniging in ’t bezit gekomen van een nieuwe ijsbaan. Reeds lang waren pogingen in ’t werk gesteld, om dit doel te bereiken, omdat de Zwette steeds zoo lang mogelijk door booten wordt opengehouden en, is ze éénmaal dicht, er groote kosten mee gemoeid zijn, om van het door de scheepvaart veroorzaakte schotsenveld een eenigszins behoorlijke baan te maken. Practisch gesproken konden dan ook slechts wedstrijden worden gehouden bij strenge winters, die tegenwoordig zoo uiterst zeldzaam voorkomen.
De nieuwe ijsbaan is aangelegd op het land van Gebr. de Jong, gelegen bij „De Dille”, het van ouds bekende centrum van ijssport. De baan heeft een lengte van 250 M. terwijl de geringste breedte 43 M. bedraagt.
In normale omstandigheden kan ze vanuit de Zwette door middel van een duiker onder water worden gezet, terwijl ook de afstrooming geen financieele offers vraagt.

Leeuwarder Courant, 14-04-1932,
Artikel, Uitgever D.R. Smeding en M. Koon.

IJsclub Oosterwierum
OOSTERWIERUM. 2 Dec. De „Oosterwierum” hield gisteravond een buitengewone ledenvergadering in verband met kwestie over het verhuren van de ijsbaan en liet bedanken van den Secretaris. Besloten is de ijsbaan niet te gunnen aan den hoogsten inschrijver, doch opnieuw weer te verhuren. Als secretaris is benoemd de heer K. K. Hoogma, die ook is aangewezen als afgevaardigde naar de vergadering van de Friesche IJsbond te Leeuwarden.

Leeuwarder Nieuwsblad, 04-12-1933,
Artikel, Uitgever R. van der Velde (Delpher: Nummer 7662).