De behearskommisje en Doarpsbelang Easterwierrum ha beslúten it Doarpshús ‘De Tysker’ de kommende tiid te slúten i.f.m. it Korona firus. 

De beheerscommissie en dorpsbelang Easterwierrum hebben besloten het Dorpshuis ‘De Tysker’ de kommende tijd te sluiten i.v.m het Corona-virus.