De Tysker is it doarpshûs fan Easterwierrum. It is boud yn 2003/2004 mei help fan in soad frijwilligers. It doarpshûs bestiet út in grutte seal dy’t op te dielen is yn twa parten, plus in kafeegedielte en in fergaderromte. Fierder binne der twa klaaikeamers en in opberchromte op souder. De Tysker leit moai oan it sportfjild oan de westkant fan it doarp.

De Tysker, in moaie, mar wat frjemde namme, tinke jo? No, de Easterwierrumers hawwe as bynamme “de hynstetyskers”, dat sa frjemd is it net. Ús doarp wie ieuwenlang tige ferneamd om syn hynstemerk. Elk jier yn juny kamen de boeren út de wide omkriten nei Easterwierrum ta om hynders te keapjen foar it wurk yn de ûngetiid (it ynheljen fan it hea). As iennichste yn de gemeente hiene wy yn it doarp sels in ‘perdekoper’ te wenjen. En wat ek hiel bysûnder wie: wy hiene hjir mar leafst fiif kastleins! Dat der wie doe al aardich leven yn ‘e brouwerij…Op de hynstemerk rûnen de hannelers (de hynstetyskers) achter de hynders en fiteren se oan mei help fan in swipe (de tysker). Troch ús doarpshûs nei de (hynste) tysker te neamen, hoopje wy dat wy hjir ek stimulearre wurde om yn beweging te kommen: it mei-elkoar dwaande wêzen om wat moais te meitsjen, op alderhanne mêd.

Foar it bouwen fan dit prachtige doarpshûs wie de swipe alhiel net nedich, want alle ynwenners hawwe spontaan har stientsjes dêrta bijdroegen! Net foar neat is it motto fan de Easterwierrumers: Libje foar en mei-elkoar!
Yn 2010 is de Tysker grutter makke mei in berging oan de keuken fêst, en in materiaalberging foar de grutte seal. No hoege de stuollen en tafels net mear ûnder it poadium, mar kinne se op weinen sa de opslach ynriden wurde.

MFC De Tysker
Skuorrehofwei 2a
9021CE
EASTERWIERRUM

 

Openingstijden

Open tijdens de activiteiten en de Soos avonden vanaf 20:00 uur.

De Tysker is gesloten met de Kerstdagen, Oud en Nieuw, Pasen en Pinksteren.

Om de activiteiten in de Tysker te bekijken, zie Tysker aginda via het menu, of klik hier
Voor reserveringen of meer informatie:
Wouter Kramer
mail: tyskerbeheer@gmail.com

 

Tysker aginda

Huurprijzen Tysker

Huurprijzen per dagdeel = 2 uur:
€ 20,00 grote zaal
€ 12,50 2/3 grote zaal
€ 10,00 1/3 grote zaal
€ 10,00 bestuurskamer
€ 10,00 café gedeelte

Huurprijzen worden vanaf januari 2024 met €2,50 verhoogd. De toeslag per uur blijft gelijk.

Begrafenis in overleg
Toeslag € 2,50 extra uur, grote zaal € 5,00 per extra uur

Beamer: € 2,50
Muziekinstallatie grote zaal: € 2,50

Voor niet Easterwierrumers geldt een toeslag van 50% van de huur.
Ook worden schoonmaakkosten berekend. Wil je deze besparen dan wordt er verwacht dat het schoon achter gelaten wordt inclusief de vloer. Voor de rest moet het natuurlijk ook netjes achter worden gelaten. Hier horen ook de toiletten bij.

Huur van meubilair
(Sta)tafel: € 2,50
Gewone tafel (oude): € 1,50
Stoelen:€ 5,00 per 10 stoelen
Douchen €12,50 per dag (op aanvraag, vooraf doorgeven)

Feestje? Het kan in Easterwierrum!

In Easterwierrum is het MFC De Tysker een uitermate geschikte locatie voor het organiseren van bruiloften en partijen!
In het gebouw zijn meerdere ruimten beschikbaar waar de gasten (maximaal 200 personen) zich kunnen vermaken. Zo kan het knusse café gedeelte worden gehuurd voor een besloten familie- of verjaardagsfeest. De deelzalen zijn goed in te richten voor vergaderingen of bruiloften met 60 tot 100 gasten. Met alle ruimten tezamen heb je puike locatie voor een knallend feest.
Waarom ver weg, als het dichtbij kan!

Bar vrijwilligers

Wij zijn op zoek naar nieuwe barvrijwilligers! Lijkt het je leuk om af en toe achter de bar te staan in de Tysker, of heb je vragen, neem dan contact op met iemand van de beheerscommissie.

De beheerscommissie

Wouter Kramer – Voorzitter
Annigje Mensonides – Secretaris
Bert van den Bosch – Inkoop
René Zijlstra – Gebouw onderhoud
Folkert Faber – Gebouw installatie
Hedzer van der Meer – Gebouw installatie
Lieuwe Brandenburgh – Penningmeester