Foto’s fan de Noflike Jûn op 11 maaie – Foto’s binne makke troch Geart Siesling

Oanwêzich op dizze jûn:

Bonte en Jetty Hoogma, Rein Weiland en Jellie Veenstra, Sijmen en Cobi Schoustra, Ge Zouthout-Weiland, Douwe en Petra Boersma, Catrinus Jepma, Pietsje Hoekstra, Bauke Schoustra, Nel Bootsma, Evert en Agatha Boersma, Atsje Jorna-Witteveen, Yde en Nieske Terpstra, Sake Hettinga, Wybe Postma (Hovinga), Jan en Elske Jorna, Doeke Douma, René en Petra Zijlstra, Doeke en Dietie Schoustra, Theo en Trees Melein, Enith en Jo Albert Kooistra, Dries en Tineke Altenburg-Deelstra, Douwe en Ytsje vd Werf-Altenburg, Broer en Griet Boersma-Altenburg, Joke Altenburg, Watse vd Meer en Jacqueline Stoelinga, Yne Altenburg-Sikkema, Ineke Abbing, Joke Smits, Wietske Galama, Meint (HKE) en Astrid Miedema-Boersma, Tryntsje vd Meer, Tine Sypersma-Stolker, Jetze Dijkstra, Nico vd Werf (HKE), Geart (HKE) en Teatske Siesling, Nely Agrigola-Schaafsma, Siep en Irene Schaafsma-Roestenburg, Wim en Berber Terpstra-Hoitinga, Peter Venema, Edward (barmeiwurker) en Afke Terra-Altenburg, Bouke Altenburg, Jan Schotanus, Joop en Jitske Bootsma, Frederik en Aline Hoekstra, Anton vd Wal en Sjoerdtje vd Zee, Jan en Harmina de Schiffart-Heeringa, Leendert vd Schaaf, Wouter Kramer, Tjitze Miedema, Sytse de Vries en Tessa Bootsma, Mathijs en Rianne Melein, Koen Eekerk, Thijs Eekerk, Gerrit Bouma, Rimmer Stoelinga, Joast Stoelinga, Petra Miedema (barmeiwurker), Carolien van Muiswinkel (barmeiwurker), Baukje Kroes (barmeiwurker), Andre Bootsma, Jaap Hoekstra, Durk-Geart Siesling, Stephan Kurpershoek (HKE), Ate Haagsma, Frank Jorna.