De kommisje fan behear H. Wiro Tsjerke Easterwierrum had in rûnlieding krigen yn de Roomske Tsjerke fan Blauwhûs. Dit nei oanlieding van de ferhuzing fan it oarchel. Dit oarchel is ferhuze fan de Roomske Tsjerke Easterwierrum nei de Roomske Tsjerke yn Blauhûs. Oanweziche bestjoersleden by de rûnlieding; Auke de Vries, Johan Bonekamp, Stephan Kurpershoek en Yeb Andela.