De nije edysje fan doarpskrante is fanôf keningsdei ek digitaal te besjen.