Dit binne de nije datums fan’t âld papier 2020.

  • 11 jannewaris
  • 7 maart
  • 9 maaie
  • 4 july
  • 5 septimber
  • 7 novimber

De opbringst fan’t âld papier giet foar de helft nei’t Fanfarekorps ‘Ons Ideaal’ en de oare helft nei basisskoalle Fôlefinne.

Yn 2020 wurdt it âld papier ophelle troch korpsleden.