Nijs fan it BIS

Bêste ynwenners fan Easterwierrum, En dan is it stil yn Easterwierrum, gjin bern by de Tysker dy’t oan’t oefenjen binne, gjin heiten en memmen en oare frijwilligers dy’t drok mei it dekôr oan’t bouwen...

Beste merkegangers

Beste easterwierrummers/merkegangers, Helaas hebben wij als merke-kommisje in overleg met het dorpsbelang besloten dat de merke dit jaar niet door zal gaan in verband het corona-virus. Wij vinden dit natuurlijk erg jammer. We verwachten...