Nijs fan it BIS

Bêste ynwenners fan Easterwierrum, En dan is it stil yn Easterwierrum, gjin bern by de Tysker dy’t oan’t oefenjen binne, gjin heiten en memmen en oare frijwilligers dy’t drok mei it dekôr oan’t bouwen...

BIS 2020 giet net troch

Nei in oantal wiken fan spanning, kin it wol as slagget it net, hat it bestjoer fan BIS de knoop troch hakt. It Berneiepenloftspul fan 2020 “Troch de Raarder bosk” giet net troch!!!!! Wy ferpleatse de produksje nei...