H. OLDENHOF, In brêge dy’t bliuwt. Oer de skiednis fan de parochy Easterwierrum.

Leeuwarden, Koperative Utjowerij/Fryske Akademy. Ingenaaid,  223 bladzijden. Der binne noch in pear eksimplaren beskikber by de Histoaryske Kommisje foar € 7,50.