Fûgelwacht_LogoDe iepening fan de BoereSwelleTille wie op sneon 21 maaie om 10.30 oere by “de Dille” te Easterwierrum

Programma.

  1. Iepening troch keunstner Ids Willemsma en útlis oer syn makke wurken.
  2. Jan-Wybe Riemersma oer de bou fan de BoereSwelleTille.
  3. Ûnthulling ynformaasjeboerd en praatsje troch Joast Stoelinga
  4. Fûgelwacht Easterwierrum
  5. 12.00 oere; Kofjetafel yn “De Tysker” te Easterwierrum.
  6. 12.30 oere; Presintaasje oer de boereswel mei bylden troch Jan de Jong, swellekenner by útstek yn Fryslân!
  7. 13.30 oere; Neipetear/13.45 oere Slúting

Sjoch ek www.easterwierrum.nl/easterwierrum-hat-spesjale-tille-foar-boereswellen