Op freed 10 maaie komme Fanfarespilers tusken 18.00 en 20.00 oere by jo oan ‘e doar om blomkes te ferkeapjen.

Fan de opbringst kin Fanfare “Ons Ideaal” wer nije instruminten ensfh. keapje.

As jo der net binne, dan kinne jo ek om 21.00 oere nei de Tysker komme.

De priis is €3,00 it stik en twa foar €5,00.

FANFARE “ONS IDEAAL”.