Bêste ynwenners fan Easterwierrum,

Wat docht BIS op it stuit?
Sa’t jimme heechst wierskynlik al witte BIS makket dit jier in film!
Troch alle coronamaatregelen kinne wy ek yn 2021 spitigernôch gjin iepenloftspul opfiere.
Mar BIS wol spylje en dus wurdt it in film, te witten ‘BIS Corp 9021’

Fan sneon 15 maaie oant woansdei 9 juny ôf sille jimme de BIS-bern en oare BIS-minsken wer ris wat faker yn it doarp sjen, want dan wurde der filmopnamen makke!
Yn Easterwierrum sille der op sneon 15 maaie opnamen makke wurde yn en om de skoalle en op de lêste dei, woansdei 9 juny, binne der opnamen troch it doarp hinne. 

Sa binne jimme even op ‘e hichte as jimme bern rinnen sjogge dy’t achterfolge wurde troch in kamera 😉
Wy fine it allegearre tige spannend, mar ek hiel leuk om no ris in film te meitsjen (We hoopje lykwols fansels dat wy takom jier gewoan wer in iepenloftspul meitsje kinne)

Ynkoarten sille wy mei nijs komme oer hoe’t wy de film oan in grut publyk sjen litte wolle; we hâlde jimme op ‘e hichte!

Oant sjen!

Groetnis fan it BIS-bestjoer