Wèr Bisto, it is allang lyn song Twarris hjertiids. Mar dat hat neat mei ballen te krijen. Kinne we nog biljerte is de fraach? Ik wol de kompetysje wer opstartte op Tiisdei 5 Okt. Minsken die sin ha foar wat mear ùntspanning kinne del komme. We biljerte om’e fjirtjen dagen yn’e Tysker om 20.00 ûre. Dus net stinne mar der hinne !
 
Hjir komme de datums:
5 Okt. 19 Okt. 2 Nov.16 Nov. 30 Nov. 14 Dec. 28 Dec. 11 Jan. 25 Jan. 8 Febr. 22 Febr. 8 Mrt. 22 Mrt. 5 April .19 April .