Ein augustus 2016 hat it bestjoer fan Fûgelwacht Easterwierrum út iten wêst op it Start Eilân-Snits.

Oanwêzich: Johan Bonekamp (Foarsitter), Klaas de Jong (âld Foarsitter), Stephan Kurpershoek (Sikretaris), Meint Miedema (Ponghâlder), Romke Veldman (Nijsoarch Koördinator), Thedo van der Wal (Algemien bestoerslid) , Joast Stoelinga.