Hoi Greidhoekebern! De audysjes komme der wer oan..as it goed is hawwe alle bern fan groep 7 en 8 fan’e basisskoallen yn it eardere Littenseradiel de brief en it opjeftestrypke krigen. Nee? Net sjoen? Kwyt rekke? Gean dan efkes nei de webside dêr kinst ek alle ynformaasje fine en ek it opjeftestrypke downloade! 
https://www.berneiepenloftspul.nl
Doch it gau! We wolle graach 1 jannewaris witte ast audysje dochst! Oant dan!#BIS2019#berneiepenloftspul#iepenloftspul