Ferhalen út oerbeppe har tiid

u.o Rintje de Schiffart en Nico van der Werf ha yn oantal prachtige ferhalen skreaun oer it âlde Easterwierrum.

Ds. Hugo Petri

Ds. Sybrand Mancadan

Oosterwierum voor 1900

 

Mâle Jan

Tsjomme Hajes

Freonerûnte

IIsherberge de Dille

Aaltje Foppes de Groot

De wite herberch

Weggegooid geld langs de Zwette

Kamsma schoenen

Waterschap “De Nieuwlandsweg” 

De veehouders van voorheen