AED Kursus – Doarpsbelang Easterwierrum organisearret op 20 novimber wer in kursus AED, jûns yn de Tysker. Tiid: 19.00-21.30 oere.
De training duorret 2,5 oere. Der is plak foar 6 minsken.
 
Opjaan kin by Liesbeth Speerstra.