Op sneon 9 maart 2019 organisearje in grút oantal ferienings en kommisjes út Easterwierrum “Ús Festival” yn MFC “De Tysker” fan 10.00 – 23.00 oere.

Op it programma stean u.o. 

 • Lêzingen,
 • Konsert Fanfarekorps “Ons Ideaal”,
 • Lunchkonsert “Doarpskoar Easterwierrum”,
 • Band “The Mule Stompers”,
 • Silent Disko,
 • Band “Wiltsje fan Peazens”,
 • Demo Pealdûnsjen,
 • Band “The Goshawks mei Auke Bloemhof”,
 • Eroatyske kwis,
 • Yoga-sessie,
 • Dichterskollektyf Rixt,
 • Toaniel en noch folle mear! 

It programma kinne jo downloaden yn pdf. 

Rektifikaasje:

 • Workshop Pealdûnsjen mei Josien Hoekstra. Der binne gean 14 peallen mar 2 peallen. Der kinne 14 persoanen meidwaan oan de workshop pealdûnsjen.  Opjaan foarôf by Tessa Bootsma.

Mear ynformaasje oer Ús Festival.