De ‘sutelaksje’ bringt it Fryske boek by jo oan de doar!
 
Op woensdei 20 oktober yn doarpshûs de Tysker te Easterwierrum.
 
Mear ynformaasje oer de sutelaksje sjoch dan op www.sutelaksje.nl.
De sutelaksje is in aktiviteit fan Boeken fan Fryslân.