1. Statutenwiziging (formaliteit) y.f.m wetswiziging “Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen”. Leden dy’t net oanwêzich binne op’e lede-gearkomste stimme automatysk foar de nije wiziging. De nije statuten binne yn gearwurking mei de BFVW opsteld. It konsept stiet op’e webside easterwierrum.nl as binne ôf te heljen by Meint Miedema.

Concept wijziging statuten