Ook een 85-jarige in Oosterwierum

OOSTERWIERUM. De ijsclub „Oosterwierum” bestaat morgen 7 Januari 85 jaar. In 1865 werd deze vereniging door de heren J. Tuininga, Auke Postma. Brandenburg, Broer de Boer en Joh. de Groot opgericht. De wedstrijden werden alle gehouden op de Zwette, bij de Dille, een middelpunt van de Friese ijssport. De eerste jaren van het bestaan zijn voor de vereniging buitengewoon moeilijk geweest. Vooral de financiën leverden nogal eens moeilijkheden op. Onder het beheer van wijlen de heer J. L. Bonnema werd de toestand van de kas echter beter. Gedurende 46 jaren heeft hij de belangen van de vereniging voortreffelijk behartigd. Ook deze vereniging wensen wij nog vele goede ijswinters in het belang van de club en van de Friese ijssport.

Nieuwsblad van Friesland : Hepkema’s courant, 06-01-1950
ArtikeL, Uitgever J. Hepkema

BERICHTEN UIT STAD EN DORP – ijsclub „Oosterwierum” viert feest

De ijsclub „Oosterwierum” bestond 7 Januari 1950 85 jaar. In 1865 werd deze vereniging door de heren J. Tuininga, A. Postma, A. Brandenburg, Br. de Boer en Joh. de Groot opgericht. De wedstrijden op de schaats werden alle gehouden op de Zwette, bij de Dille, een middelpunt van de Friese ijssport! De eerste jaren van het bestaan zijn voor de vereniging buitengewoon zwaar geweest. Vooral de financiën leverden nogal eens moeilijkheden op. Onder het beheer van wijlen de heer J. L. Bonnema werd de toestand van de kas echter beter. Gedurende 46 jaar heeft hij de belangen van de vereniging voortreffelijk behartigd. Ook aan de heer S. Hoogma, die de fuctie van baanmeester 40 jaar waarnam, is de club veel dank verschuldigd. Dezer dagen werd het 85-jarig bestaan nu feestelijk herdacht. Nadat de heer Jac. Roorda, die nu de voorzittershamer hanteert, een overzicht had gegeven over de 85 jaar, werden de prijzen der laatstgehouden rijderij door hem met een toepasselijk woord aan de winnaars uitgereikt. Vervolgens bracht het gezelschap Westra-De Vries, uit Stiens een Fries programma in ernst en luim naar voren wat bij de stampvolle zaal De Vegt lang in het geheugen zal blijven. Vooral de éénacter „Better let as net” verdient een extra woord van waardering. Wij wensen de vereniging nog veel goede ijswinters toe, in het belang van de club en vam de Friese ijssport. Dat een gezellig bal volgde, is de Oosterwierumers wel toevertrouwd.

De Heerenveensche koerier: onafhankelijk dagblad voor Midden-Zuid-Oost Friesland en Noord-Overijsel, 20-04-1950

Artikel, Uitgever: Stichting Je Maintiendrai Friesland