OOSTERWIERUM, 13 Jan. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan der ijsclubOosterwierum” werd een wedstrijd van leden gehouden, drie man aan den stok, waarvan 17 drietallen deelnamen. Begunstigd door heerlijk winterweer en opgeluisterd door het fanfarekorps „Ons Ideaal” is het een prachtwedstrijd geworden, waarin verscheidene spannende ritten vielen waar te nemen. Tenslotte was de uitslag als volgt:

  • 1e prijs R. Zijlstra, mej. T. Funcke, P. Stellingwerf;
  • 2e prijs T. Hoekstra, mej. T. Douma, B. IJ. Boersma;
  • 3e prijs H. Stoelinga, mej. M. Palstra, A. Altenburg.

’s Avonds had in café Speckmann de prijeuitdeeling plaats. Bij ontstentenis van den ‘voorzitter berustte de leiding bij den heer F. Hemminga, die den avond opende met het uitspreken van een feestrede, waarin hij een overzicht gaf van de geschiedenis der vereeniging.

De oprichting had plaats op 7 Januari 1865 door de heeren J. Tuininga, Auke Postma, Brandenburg. Broer de Boer en Joh. de Groot. De wedstrijden hadden plaats op de Zwette, bij de Dille, in dien tijd een middelpunt van de Friesche ijssport. De prijs, een klok, gewennen op den eersten ledenwedstrijd, door de ijsclub uitgeschreven, en gewonnen door J. Bijlsma, was als curiositeit op de zaal aanwezig. .

De eerste jaren waren niet gemakkelijk. Vooral financieele moeilijkheden deden zich voor, zoodat men vaak niet in staat was het allernoodigste voor de club aan te schaffen. Ook aan de goede verstandhouding tusschen bestuur en leden haperde nog al eens iets, zoodat soms de ledenvergadering door oneenigheid werd geschorst.

Onder het beheer van wijlen den heer J. L. Bonnema werd de financieele toestand beter en een woord van hulde aan de nagedachtenis van deze oud-penningmeester, die gedurende 46 jaren de belangen der vereeniging op voortreffelijke wijze heeft gediend, was zeker niet misplaatst.

Verder werd stilgestaan bij de verschillende jubilea, door de club gevierd en bij de uitstekende samenwerking die er steeds tusschen ijsclub en fanfarekorps heeft bestaan.

Bij een vergelijking tusschen den toestand den vereeniging thans en voor 25 jaar, blijkt er heel wat verbeterd te zijn.

Het aanval leden is van 54 gestegen tot ruim 120, de verstandhouding tuseehen bestuur en leden is uitstekend, het materiaal der club ie best in orde. Bovendien is de vereeniging in 1932 in het bezit gekomen van een prachtige ijsbaan bij de Dille.

Een woord van hulde werd gebracht aan het tegenwoordige bestuur, bestaande uit de heeren K. K Hoogma, voors, IJ. Visser, secr. T. B. Douma, pmningm., F. Hoekstra, baanmeester en S. J. Hoogma, welke laatste reeds gedurende 46 jaar als functionnaris aan de club verbonden is.

Spr. besloot met de beste wenschen voor ‘de vereeniging’.

De heer D. Hoogma, complimenteerde de club met haar jubileum. Hij zou gaarne zien, dat de vereen., waarvan hij reeds 45 jaar lid was, voortaan den naam „lendracht” zou dragen.

Verder werd een schrijven voorgelezen van den voorzitter, waarin hij club en leden zijn gelukwenschen aanbood.

Het woord was daarna aan „Barend en Martsje”, die met veel succes opvoerden „It sloof” en „De brombear njuet”.

Met een gezellig bal werd de avond besloten.

Leeuwarder nieuwsblad – Uit de Provincie 18-01-1940, Nieuwsblad van Friesland 17-01-1940, Leeuwarder Courant 16-01-1940