65 jier Fûgelwacht Easterwierrum! Jubileum-busreis nei de Veluwe!

10 oktober 2015

Dielnimmers: Joast Stoelinga, Klaas de Jong, Stephan Kurpershoek, Thedo van der Wal, Frits Hoekstra, Meint Miedema, Koen Eekerk, Ype Rauwerda, Sietse Sikkema, Han Kroes, René Abbing, Piet van der Meer en Piet Boersma

09:00 Sammelje op it Reade Plein yn Easterwierrum.
09:40 Oankomst Meppel, oanfang reiske.

Programma;

19:30 Oankomst Meppel, einde reiske.

Disse dei is ôfslúten mei in burrel en in hapke yn de Tysker!