De foto’s fan it 50 plus reiske op 22 augustus 2016 fanút Kalenberg.

Foto’s binne makke troch Geart Siesling en Piet Boersma