Ofschoon ijs en winter op zich dit jaar laten wachten, heeft onze ijsclub gisteravond toch een feestavond gehouden.
Op de smaakvol versierde bovenzaal van den heer Langedijk heeft onze ijsclub haar 45-jarig bestaan feestelijk herdacht.
Nadat de heer J. Bonnema een historisch overzicht had gegeven, hield de heer J. Dijkstra, h. d. s. alhier, een boeiende lezing, welke door de ongeveer 150 aanwezigen in ademlooze stilte werd aangehoord. Daarna gaf het fanfarekorps „Ons Ideaal” alhier enkele muzieknummers en eenige aardige voordrachten ten beste, welke zeer in den smaak vielen van het publiek. Een drietal verlichte groepen werden met daverend applaus begroet.

Inmiddels werd aan den heer B. L. de Boer een zilveren herinneringsmedaille uitgereikt voor zijn onafgebroken 45-jarig lidmaatschap. Deze feestavond zal nog lang in herinnering blijven van de leden onzer ijsclub.

Leeuwarder Courant, 07-02-1910

Artikel, D.R. Smeding en M. Koon