Op 4 maaie betinke wy dat wy yn Nederlân yn frijheit libje kinne.
Wij sammelje om 19.30 oere op it parkeerplak fan it eardere gemeentehús fan Mantgum oan de Seerp van Galemawei.
Dêrnei rinne we mei syn allen nei Skillaerd.
Dêr lizze de grêven fan de bemanning fan it Ingelske fleantúch dat op 2 maart 1943 delstoarte by de Mantgumerfeart.

Om klokslach 20.00 oere wurdt foar harren en foar alle oare slachtoffers fan de oarloch de Last Post spile en binne we 2 minuten stil.
Neist de krânse fan it gemeentebestjûr fan Ljouwert sil der ek in blomstik lein wurde út namme fan Doarpsbelang Easterwierrum. Sûnt foarich jier ha se it monumint op Skillaerd adoptearre doe’t de skoalle yn Easterwierrum har doarren slute.
De Kommisje 4 maaie Betinking Mantgum & Skillaerd is tige wiis mei dizze gong van saken. De âlde bannen tusken it doarp Easterwierrum, it fleantúch en de bern bliuwe sa bestean.

Op 4 mei herdenken we dat we in Nederland in vrijheid kunnen leven.
Wij verzamelen om 19.30 uur op het parkeerterrein van het voormalige gemeentehuis van Mantgum aan de Seerp van Galemawei.
Daarna lopen we met z’n allen naar Skillaerd.
Daar bevinden zich de graven van de bemanning van het Engelse vliegtuig dat op 2 maart 1943 neerkwam bij de Mantgumerfeart.

Om klokslag 20.00 uur wordt voor hen en voor alle andere slachtoffers van de oorlog de Last Post gespeeld en zijn we 2 minuten stil.
Naast de krans van het gemeentebestuur van Leeuwarden wordt er ook een bloemstuk gelegd uit naam van Doapsbelang Easterwierrum. Sinds vorig jaar hebben ze het monument op Skillaerd geadopteerd toen de school van Easterwierrum haar deuren sloot.
De Kommisje 4 maaie Betinking Mantgum & Skillaerd is heel blij met deze gang van zaken. De oude banden tussen het dorp Easterwierrum, het vliegtuig en de kinderen blijven op deze wijze bestaan.

Kommisje 4 maaie Betinking Mantgum & Skillaerd