BIS 2020 giet net troch

Nei in oantal wiken fan spanning, kin it wol as slagget it net, hat it bestjoer fan BIS de knoop troch hakt. It Berneiepenloftspul fan 2020 “Troch de Raarder bosk” giet net troch!!!!! Wy ferpleatse de produksje nei...

De Coronaviridae

‘De Coronaviridae’, zo heet het hoofdstuk uit mijn leerboek over virusziekten van 35 jaar geleden. Die titel refereert aan de ‘familie van de Coronavirussen’ en de inhoud gaat over wat die zoal aan ellende...