Zeinstra moat opromje

Jierrenlang wenne Maurits Zeinstra (82) yn de grutte pastorywenning neist de katolike tsjerke fan Easterwierrum, mar no moat hy ferhûzje nei in soarchwenning, en net alles kin mei fansels. Hea, Omrop Fryslân, 29 jannewaris 2020...

Ontwikkeling streekschool

Op 14 januari jl. is de projectgroep ‘ontwikkeling streekschool’ van start gegaan. De deelnemende partijen op dit moment zijn afvaardigingen van MRren en dorpsbelangen uit Wiuwert, Easterwierrum en Boazum. De projectgroep gaat zich de...