Scrooge

Kom op 21, 22 of 23 desimber nei de Tysker yn Easterwierrum foar toanielfoarstelling Scrooge. In super goed begjin fan de kryst 😃🎄✨ mei Toanielferiening Opnijforiene en Fanfare Ons Ideaal. Kaartferkeap Scrooge á € 7,50 p.p....

BûtenGewoan Berikber

Goeie, ynwenners fan Midden-Fryslân! Zoals u waarschijnlijk al weet wordt er momenteel in drie gebieden -samen met inwoners- onderzoek gedaan naar de toekomstige bereikbaarheid van het Friese platteland. Onder de naam BûtenGewoan Berikber zijn...

Holle Bolle Katsjing!

Ek dit jier dogge wy mei oan de Rabo Ledensponsoring. Foar eltse stim kryt de Spulwike €5,- fan de Rabobank oermakke. Stimme kin fia de folgjende link: rabo.nl/sneek-zwf/ledensponsoring De code foar de Spulwike is: RLS197...