Tsjerkebier website is online

EASTERWIERRUM  Na ruim drie jaar plannen maken, ideeën uitwerken, locaties bekijken en voorbereidingen treffen is het eindelijk zo ver: Tsjerkebier wordt gebrouwen in Easterwierrum. De website is online. Meer informatie over Tsjerkebier in artikel...

Ynformaasje Bontéfûns

Ut de neilittenskip fan Aaltje Bonté – de Groot is yn 1960 in fûns oprjochte foar de minder draagkrachtige Easterwierrumers. Troch de gemeentelike fúzje en de stadich ôfnimmende belangstelling hat it fûnsbestjoer yn 2017...