De yndieling foar de bern fan groep 3 en 4 is bekend! Let op: dit jier is y.f.m. it jubileumjier (45 jier) in ekstra dei foar alle bern op freed.

* Is disse yndieling net handich foar dy? Binne jim al op fakânsje of hienen jim oare plannen? Yn oerlis kin der altyd wat skowd wurde mei bern. Kinst dan kontakt opnimme mei Boukje Kuipers fia ynfo@spulwike.frl.