Foto’s Merke 2017

Der binne wer moaie merkefoto’s makke troch Hinke Abma, Symen Sjoerd de Vries, Sjoerdtje van der Zee en Meint Miedema. Dank derfoar. Sjoch mar ris op www.easterwierrum.nl/merke-2017 www.easterwierrum.nl/merke-2017-tongersdei www.easterwierrum.nl/merke-2017-freed www.easterwierrum.nl/merke-2017-sneon www.easterwierrum.nl/merke-2017-spultjes-op-dille www.easterwierrum.nl/merke-2017-merkekommisje    

Foto’s 50+ reiske

Âldereinreiske nei Kalenberg en Weerribben op 1 septimber 2017. Foto’s binne makke troch Piet Boersma. ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Foto’s wurk oan de Toer

Restaurateur Jan Wiebe Plantenga draait by de Ald Toer it lead wer op de oarspronklike manier fêst oan de rail. Unyk, want hy hie noch noait ergens sjoen dat it ‘roaske’ sa om draaid siet. Foto’s Marja Schotanus-Popma  ...

Klusdei op it hôf

Op 6 maaie 2017 kluskes op it hôf mei help fan: René Abbing, Dries Altenburg, Dinnie Boersma, Germ Boersma, Willem Jongste, Jan en Ate Jan de Schiffart, Jan Schotanus, Yde Terpstra, Jan Terra, Auke...

Benefiet Escaperoom

Gezellige drukte op 30 april 2017 tijdens de benefietmiddag voor de Escaperoom Easterwierrum. Een spokende heks, een piraat, een prinses met hoge hakken, en toiletjuffen Coby en Lutske waren de hoofdpersonen in liefst vier...

Himmeldei 2017

Oan alle bern en âlderen die’t fan in skjin Easterwierrum hâlde Ek dit jier wurdt der yn Easterwierrum wer in Himmeldei organisearre. It doel is om mei elkoar it doarp in oprombeurt te jaan....

Foto’s fan it karnaval 2017

Der binne moaie foto’s makke fan it karnaval mei Fanfarekorps “Ons Ideaal” en Frerik de Swetser op sneon 11 maart yn “De Tysker” te Easterwierrum. De foto’s binne makke troch Geart Siesling. www.easterwierrum.nl/karnaval-2017  ...

‘Skouderklopke’

Frysk Mantelsoargers binne minsken dy’t lang soargje foar in groanysk sike of in oar persoan dy’t harren neist stiet en him sels allinnich net rêde kin. Net om’t se in helpferlienend berop hawwe, mar...

Merke foto’s 2016 Fan Fan

De trije FANtastyske FANdagen binne wer foarby mei spektakulêre optredens, pikefelmominten en Merke Idols. Wat wie it wer in moai feest. Der binne prachtige foto’s makke tiidens de merke. Foto’s binne te sjen op side www.easterwierrum.nl/weromblik-merke    ...