Restaurateur Jan Wiebe Plantenga draait by de Ald Toer it lead wer op de oarspronklike manier fêst oan de rail. Unyk, want hy hie noch noait ergens sjoen dat it ‘roaske’ sa om draaid siet.

Foto’s Marja Schotanus-Popma