Fanwege it waar, en de fierdere foarút sichten giet it jûn NET Troch. Jimme binne allegearre wolkom op snein-te-middei om 15.30!! Oant dan! 

Mear ynformaasje www.berneiepenloftspul.nl