Keatsferiening - Easterwierrum

Keatsferiening Easterwierrum

Kontaktpersoan:
Arjen Dijkstra
T: 058 2501891
Wedstiidsaken:
Astrid Boersma
T: 058 2501211
E: info@kfeasterwierrum.nl
I: www.kfeasterwierrum.nl

Fanfarekorps Ons Ideaal - Easterwierrum

Fanfare Ons Ideaal

Fanfare “Ons Ideaal”
Doarpstrjitte 37
9021 CK Easterwierrum
T: 051 8451871 (Ate Haagsma)
E: ons.ideaal@gmail.com
F: facebook.com/fanfare.onsideaal

Doarpsbelang_Logo

Doarpsbelang

Kontaktpersoan:
Tryntsje van der Meer
Bûtewei 4,
9021 CS Easterwierrum
T: 058 2501838
E: tryntsjevdm@hetnet.nl

BIS_logo_01

Berne Iepenloft Spul

I: www.berneiepenloftspul.nl

Stichting Begraafplaats Easterwierrum- Easterwierrum

Badmintonferiening
It Hin en Wer

Speelavond: donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in de Tysker.

T: Jan: 058 2501465
T: Tineke: 058 2501516
T: Wieke: 058 2501628
E: lieuwe.wieke@kpnplanet.nl

Stichting Begraafplaats Easterwierrum- Easterwierrum

Volleybalferiening

Kontaktpersoan:
Julia van der Meer
T: 058 2501228

Trainer:
Joost Stoelinga
T: 058 2502019

Stichting Begraafplaats Easterwierrum- Easterwierrum

Toanielferiening Op Nij Foriene

Kontaktpersoan:
Selena Ypma
T: 06 40332351

Stichting Begraafplaats Easterwierrum- Easterwierrum

De Zonnebloem

Kontaktpersoan:
Grytsje Galama
T: 056 6602132

Stichting Begraafplaats Easterwierrum- Easterwierrum

Doarpskoar

Kontaktpersoan:
Jan Schotanus
T: 058 2501465

logo-merke-kommisje-easterwierrum

Merkekommisje

Foarsitter:
Symen Sjoerd de Vries
T: 06 11132495

Sekretaris:
Sjoerdtsje van der Zee

Ponghâlder:
Jo Albert Kooistra

Algemien kommisjelid:
Harmina de Schiffart
Geeske Miedema
Meint Miedema
Caroline van Muiswinkel
Jelle Zijlstra

 

Stichting Begraafplaats Easterwierrum- Easterwierrum

Kulturele Kommisje Easterwierrum

Stephan Kurpershoek
T: 06 23541465

Jan Schotanus
T: 058 2501465

Hilda Jorna
T: 058 2502927

Ria Bouwhuis
058 2501262

Tryntsje van der Meer
058 2501838

Geert Siesling
058 2501264

bewust_Grien_logo_01

Bewust Grien Easterwierrum

Kontakt persoan:
Wouter Kramer
T: 06 50473722

I: http://eepurl.com/_DKUH

001.1 Logo Histoaryske Kommisje Easterwierrum 02

Histoaryske Kommisje Easterwierrum

Ynformaasje

Foarsitter en sikretaris:
Stephan Kurpershoek
T: 06 23541465

Vice-Foarsitter en webbehearder:
Meint Miedema
T: 058 2501211

Dokumintaasje en webbehearder/fotograaf:
Geart Siesling
T: 058 2501264

Histoarysk ûndersiker en ferhaleskriuwer:
Nico van der Werf
T: 0566 601281

Algemien bestjoerslid en fotograaf:
Piet Boersma
T: 06 13061803
E-mail bruke foar it stoeren fan berjochten en foto’s bestimd foar de webside.
E: kopij@easterwierrum.nl

Nij logo Fûgelwacht Easterwierrum - Grien-Blauw

Fûgelwacht Easterwierrum

Foarsitter:
Johan Bonekamp
T: 06 226 11 216
E: bouma.h@hetnet.nl

Sekretaris:
Stephan Kurpershoek
T: 06 23541465

Ponghâlder:
Meint Miedema
T: 058 2501211

Neisoarch-koördinator:
Romke Veldman
T: 06 127 03 385

Algemien bestjoerslid:
Thedo van der Wal

Stichting Begraafplaats Easterwierrum- Easterwierrum

Beheerskommisje De Tysker

Kommisjeleden:
Jan Schotanus
T: 058 2501465
Douwe van der Werf
Marianne Visser
Djoke Reitsma
Dietie Schoustra
Hedzer van der Meer

Stichting Begraafplaats Easterwierrum- Easterwierrum

Kaarten/Soos

Kontaktpersoan:
Wim Terpstra
E: wim.berber@home.nl
T: 06 50472987

Evert Boersma
T: 058 2501283

Aginda klaverjassen 2017

Stichting Begraafplaats Easterwierrum- Easterwierrum

Frouljes biljerten

Kontaktpersoan:
Djoke Reitsma
T: 058 2501235

Stichting Begraafplaats Easterwierrum- Easterwierrum

Biljerten

Kontaktpersoan:
Piet Boersma
E: pietboersma@outlook.com
T: 06 13061803

logo-mtv14-bewerkt

MTV14

Tafeltennisvereniging van Mantgum, Easterwierrum en omstreken

Onze trainingsavonden zijn elke woensdag van september tot 1 juni – in de Tysker van Easterwierrum. Van 20.00 tot 21.30/22.00 uur.

Kontaktpersoan:
Johan Vogelzang
T: 058 2894432
E: tafeltennismantgum@gmail.com
I: www.mtv14.wordpress.com

 

Stichting Begraafplaats Easterwierrum- Easterwierrum

Stichting Begraafplaats Easterwierrum (SBE)

Anneke Monsma
T: 058 2501001
E: sbe@easterwierrum.nl
Meer informatie over Stichting Begraafplaats Easterwierrum leest u hier.

Easterwierrum-NL-homepage-06

Aktifiteitenkommisje

Baukje Kroes
T: 058 2501754

Pier Veldman
T: 06 52395543

Jos Tuinier
T: 06 31934736

Sjoerd Lantinga

Tessa Bootsma

 

Stichting Begraafplaats Easterwierrum- Easterwierrum

Speeltuin kommisje

Kontaktpersoan:
Baukje Boersma
T: 058 2501995

Stichting Begraafplaats Easterwierrum- Easterwierrum
Easterwierrum-NL-homepage-06