BIS-2017

Berne Iepenlofspul

Mear ynformaasje sjoch dan op website www.berneiepenloftspul.nl.

Spulwike_logo

Spulwike – Littenseraliel

Holle Bolle Tsjing!

Dit jier bestiet de Spulwike 45 jier

Kontaktpersoan Spulwike Easterwierrum:

Sybren Beert de Jong, 06-18553797 / easterwierrum@spulwike.frl

Mear informaasje oer de Spulwike sjoch dan op www.spulwike.frl

Logo-DoKomst-2017

Do Komst

Do Bist der op sneon 1 juli 2017.

Foar mear informaasje sjoch op  www.dokomst.nl of facebook

Slachtemarathon

5e Slachtemarathon

Graach oant sjen yn 2018.

Klik hjir foar in weromblik – Slachtemarathon

Ynformaasje sjoch webside www.slachtemarathon.frl

TyskerBlues - Easterwierrum

Tyskerblues

Op snein 12 novimber 2017 is de 7e Tyskerblues yn Easterwierrum.

The damned and dirty band

Tysker blues

Seal iepen om 16.00 oere , ticht om 21.00 oere. Tagong is fergees!