De Sweltsje-rige 2017, seis kleurrike berneboekjes, moatte de lêshonger fan lytse lêzerkes op skoalle kidelje. Want lêze yn dyn eigen taal is ‘folle echter’.

Hjoed (29 septimber 2017) in moai artikel fan Rixt Oenema yn de LC oer de Sweltsje-rige. 

Lês it hjirrre: www.audiofrysk.nl/media/LC-20170929-Aventoeren_foar_begjinners.pdf

Op de foto Maria en Jan Schotanus mei de seis ‘Sweltsjes’: ,,De boekjes geane in soad kanten út. De ferhalen binne folslein ferskillend.’’FOTO CATRINUS VAN DER VEEN