Grizeltocht foar de bern!

17.00 – 19.00 oere

Spûkhûs!

20.00 – 22.00 oere

Live muzyk!

Fanôf 22.00 oere

It barren sil plakfine yn de Tysker op 28 oktober 2017. Tagong foar bern € 1,50 en foar folwoeksenen € 5,00.

Der is in priis foar dejinge die it moaist ferklaaid is.

 

De Halloween party wurdt fersoarge troch de Aktifiteitenkommisje.