FEESTJE? Het kan in Easterwierrum!
Easterwierrum.nl | De website van Oosterwierum | De webside fan Easterwierrum
     
 

Wolkom op Easterwierrum.nl

Wolkom op Easterwierrum.nl, de webside fan it doarp Easterwierrum. Of Oosterwierum op syn Nederlânsk, mar de gemeente Littenseradiel hat al jierren lyn keazen foar de Fryske plaknammen.
Easterwierrum is bekend fanwege de Âld Toer, de 12-ieuske tsjerketoer mei it moaie tsjerkhôf op in terp krekt bûten it doarp. Mar ek it nije doarpshûs de Tysker is de muoite wurdich.
En, al jierren is it yn juny in drokte fan belang as it publyk manmachtich op it Berne-Iepenloftspul ôfkomt.
En as der in Elfstedentocht op redens is, of mei kano’s, of hoe dan ek, dan komt dy troch of lâns ús doarpke.

Easterwierrum, libje foar en mei elkoar!
Oosterwierum, leef voor en met elkaar!

 
 

Tysker Blues 2014

Snein 9 novimber 2014 spilet Kubus and the Kingpins út Noard-Hollân by ús yn de Tysker.

Zaal open om 16.00 uur, dicht om 22.00 uur. Toegang is gratis

 
 
 

Zaterdag 29 november, feest 10 jaar De Tysker!

Zet het alvast in je agenda, zaterdag 29 november bestaat de Tysker 10 jaar!
 
 
 

Foto's Merke 2014

Eindelijk, de foto's van de Merke 2014 staan online!
 
 
 

Unwerp rotonde krúspunt Froonackerdyk - Hegedyk

Klik hier voor het ontwerp van de rotonde op het kruispunt Froonackerdyk-Hegedyk.
 
 
 

#Easterwierrum op Twitter!


Op de hoogte blijven via Twitter, volg @Easterwierrum
 
 

Contact
Anneke Monsma: Foarsitter
Tryntsje v.d. Meer: Secretaris
Auke de Vries: Ponghâlder
Stephan Kurpershoek
Tineke Altenburg

Algemene vragen

School- en Dorpskrant Om 'e Ald Toer
Voor het insturen van kopij of vragen kunt u mailen met:

 

Wêr leit it? | Sitemap | © Easterwierrum.nl