Wolkom op Easterwierrum.nl, de webside fan it doarp Easterwierrum. Of Oosterwierum op syn Nederlânsk, mar de gemeente Littenseradiel hat al jierren lyn keazen foar de Fryske plaknammen.
Easterwierrum is bekend fanwege de Âld Toer, de 12-ieuske tsjerketoer mei it moaie tsjerkhôf op in terp krekt bûten it doarp. Mar ek it nije doarpshûs de Tysker is de muoite wurdich.
En, al jierren is it yn juny in drokte fan belang as it publyk manmachtich op it Berne-Iepenloftspul ôfkomt. En as der in Elfstedentocht op redens is, of mei kano’s, of hoe dan ek, dan komt dy troch of lâns ús doarpke.

Easterwierrum, libje foar en mei elkoar!
Oosterwierum, leef voor en met elkaar!

www.townshipescape.nl

Er zijn nog 14 dagen te gaan, voordat crowdfundingsaktie van de Escaperoom Easterwierrum is afgelopen. Op dit moment is al 64% van de € 4.200,- opgehaald. Helpt u ook mee om het laatste bedrag van € 1.500,- bijelkaar te krijgen? Koop dan nu alvast uw groepsticket met 5 euro korting, of laat uw naam of foto verwerken in de escaperoom! 
https://voorjebuurt.nl/nl/projects/escaperoomeasterwierrum